0
0 items

Geen producten in de winkelwagen.

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van HINTH.
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid.
ARTIKEL 4 – Het aanbod.
ARTIKEL 5 – De prijs
ARTIKEL 6 – De Overeenkomst
ARTIKEL 7 – De betaling.
ARTIKEL 8 – De aflevering en de levertijd.
ARTIKEL 9 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
ARTIKEL 10 – Garanties
ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling.
ARTIKEL 13 – Overmacht
ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid.
ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand.
ARTIKEL 16 – Aanvullende bepalingen bij ontwerp en vervaardiging.
ARTIKEL 17 – Intellectuele eigendom.
ARTIKEL 18 – Klachten en Geschillen.
ARTIKEL 19 – Afwijking.
ARTIKEL 20 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten.
ARTIKEL 21 –  Toepasselijke voorwaarden.
ARTIKEL 22 –  Prijzen.
ARTIKEL 23 –  Uitgezonderde artikelen.
ARTIKEL 24 –  Aanbetaling.
ARTIKEL 25 –  Aansprakelijkheid.
ARTIKEL 26 –  Annuleren niet toegestaan.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer:                      HINTH als onderdeel van Agent D die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst:                   overeenstemming tussen HINTH en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand:   een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door HINTH georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product:                            sieraden en aanverwante artikelen.

 

ARTIKEL 2 – Identiteit van HINTH

HINTH is onderdeel van Agent D, geregistreerd bij de Kamer van Kooophandel.

Agent D.

info@HINTH.nl

Tweede Weteringdwarstraat 31 1

1017VN Amsterdam

KvK 34263752

Vestigingsnr. 000012705829

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen HINTH en de Consument.

 

ARTIKEL 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod van HINTH wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HINTH gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HINTH niet.

 

ARTIKEL 5 – De prijs

 1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft HINTH zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 6 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van
 2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door HINTH kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

 

ARTIKEL 7 – De betaling

 1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en online door middel van iDEAL of creditcard, na akkoord van de betalingsbemiddelde.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn
 3. Bij koop heeft HINTH het recht de Consument tot vooruitbetaling van de prijs te
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HINTH te melden.

 

ARTIKEL 8 – De aflevering en de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt HINTH alsnog een bepaalde termijn om te Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
 4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen

 

ARTIKEL 9 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

HINTH blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

 

ARTIKEL 10 – Garanties

 1. HINTH staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HINTH er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Minimale afwijkingen a.v. ontwerp, monster en model kunnen HINTH niet worden tegengeworpen.
 3. HINTH staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben Evenmin staat HINTH in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 3 is bepaald omtrent de door HINTH afgegeven

 

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. HINTH heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet
 3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet

 

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling

 1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de HINTH zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is HINTH gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende
 3. De Consument die een Product aan HINTH afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van HINTH ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan HINTH verschuldigd is of zal
 4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een Product aan HINTH heeft voldaan, heeft HINTH het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikelHINTH zal de Consument,
  1. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of
  2. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of
  3. regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is
 5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product de vorderingen van HINTH overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

 

ARTIKEL 13 – Overmacht

 

 1. HINTH heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HINTH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HINTH kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

 1. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
 2. De Consument is tegenover HINTH aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is

 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet HINTH op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
  1. de identiteit en het geografisch adres van HINTH;
  2. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  3. de eventuele kosten van aflevering;
  4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  5. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
  6. de termijn voor aanvaarding van het
 2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door
 3. HINTH heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging HINTH niet kan worden toegerekend. De Consument en HINTH kunnen een andere termijn overeenkomen.
 4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te
 5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet HINTH de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op Wanneer de Consument en HINTH zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Consument. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. HINTH dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 6. Wanneer HINTH niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 Wanneer HINTH in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
 7. Retour zenden is voor rekening en risico van de HINTH mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

 

ARTIKEL 16 – Aanvullende bepalingen bij ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:

 1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en HINTH een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 2. HINTH draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de
 3. HINTH dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:
  1. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  2. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden
 4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van HINTH voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte
 5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening

 

ARTIKEL 17 – Intellectuele eigendom

De door een HINTH vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van HINTH en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van HINTH, is niet toegestaan.

 

ARTIKEL 18 – Klachten en Geschillen

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij HINTH, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
 2. Op overeenkomsten tussen HINTH en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 19 – Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen HINTH en de Consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 20 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

Met niet-Consument wordt bedoeld de zakelijke klant die als afnemer handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.

 

ARTIKEL 21 –  Toepasselijke voorwaarden

Alle voorwaarden die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor zakelijke klanten, tenzij hieronder daarvan wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 22 –  Prijzen

Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 23 –  Uitgezonderde artikelen

De artikelen 5 lid 2, 6 lid 2, 11 lid 3, 15 lid 2 zijn niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

 

ARTIKEL 24 –  Aanbetaling

Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.

 

ARTIKEL 25 –  Aansprakelijkheid

De zakelijke klant kan HINTH nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

ARTIKEL 26 –  Annuleren niet toegestaan

Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en acties en ontvang 10% korting op je eerste bestelling!